"Kształcenie zawodowe szansą rozwoju"

Współpraca:Szukaj

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie
ogłasza nabór uczniów Technikum Nr 1 do udziału w projekcie

„Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, którego Beneficjentem jest Gmina Miasto Krosno  organ prowadzący Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie.

Obecnie ogłaszamy nabór uczniów/uczennic Technikum Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie  do niżej wymienionej formy wsparcia:

 • staż zawodowy

   Termin składania formularzy: do 30 kwietnia 2019 r.

Czytaj więcej...

W okresie od dnia 12.02.2019 r. do dnia 21.02.2019 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 odbył się Kurs stylizacji i makijażu, realizowany w ramach projektu „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego. Został on przeprowadzony dla grupy 8 uczniów, uczących się
w zawodzie technik przemysłu mody.

Tematyka zajęć obejmowała:

 • podstawowe zasady kreowania wizerunku,
 • trendy w modzie,
 • wprowadzenie do świata kolorów i barw,
 • teoria makijażu,
 • manicure,
 • pedicure

Wszyscy uczestnicy kursu otrzymali zaświadczenia i certyfikaty o ukończeni kursu, potwierdzające zdobyte umiejętności. Uczniowie zdobyli nową wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie stylizacji i makijażu.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie
ogłasza nabór uczniów Technikum Nr 1 do udziału w projekcie

„Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, którego Beneficjentem jest Gmina Miasto Krosno - organ prowadzący Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie.

UWAGA: Termin rekrutacji zostaje wydłużony

Osoby zainteresowane udziałem w  w/w kursach mogą składać  formularz zgłoszeniowy w biurze projektu.

Termin składania formularzy: do 11 stycznia 2019r.

Ogłaszamy nabór uczniów/uczennic Technikum Nr 1 im. Jana Szczepanika
w Krośnie  do niżej wymienionych formy wsparcia:

 • Kurs języka angielskiego zawodowego (dla zawodów: technik ekonomista, technik handlowiec, technik spedytor, technik obsługi turystycznej, technik technologii odzieży, technik przemysłu mody),
 • kurs komputerowe wspomaganie firmy (dla zawodu technik ekonomista),
 • kurs obsługi kas fiskalnych, zakładania i prowadzenia własnej firmy (dla zawodów: technik ekonomista, technik handlowiec, technik obsługi turystycznej),
 • kurs operatora wózków jezdniowych  (dla zawodów: technik handlowiec i technik spedytor – uczniowie/uczennice pełnoletni).
 • kurs stylizacji i makijażu  (dla zawodów: technik technologii odzieży, technik przemysłu mody).

Czytaj więcej...

W dniu 28 listopada 2018 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie ul. Podkarpacka 16 odbyło się drugie seminarium nt. ,,Współpraca ZSP1 im. J. Szczepanika z otoczeniem społeczno gospodarczym”, które zorganizowano w ramach projektu ,,Kształcenie zawodowe szansą rozwoju” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego RPO WP 2014 – 2020.

W seminarium uczestniczyło 45 osób. Wśród zaproszonych gości byli m.in.

 • Bronisław Baran – Zastępca Prezydenta Miasta Krosna,
 • Zbigniew Kubit – Przewodniczący Rady Miasta Krosna,
 • Lucyna Opoń – Kierownik Oddziału Jakości i Zarządzania Edukacją w Krośnie,
 • Magdalena Łucka i Wiktor Więcek - Inspektorzy Wydziału Edukacji UM Krosna,
 • Bożena Ślączka – Kierownik Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Krośnie,
 • Robert Tomasiewicz – Dyrektor Studio Języków Obcych ,,SUKCES” w Krośnie,
 • Lucyna Nawrocka P.O. Dyrektora Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Krośnie, 
 • Ewelina Guzik – Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o,
 • Grzegorz Radomski – Przewodniczący Rady Rodziców w ZSP Nr 1,

 

nauczyciele przedmiotów zawodowych oraz reprezentanci uczniów klas Technikum Nr 1 im. Jana Szczepanika kształcący się w zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec, technik spedytor, technik obsługi turystycznej, technik technologii odzieży i technik przemysłu mody.

Na wstępie wszystkich uczestników seminarium powitał Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika – Pan Andrzej Gregorczyk. Po powitaniu gości głos zabrał Zastępca Prezydenta Miasta Krosna Pan Bronisław Baran, który przedstawił informacje o projekcie ,,Kształcenie zawodowe szansą rozwoju” prowadzonym przez Gminę Miasto Krosno, zwracając szczególną uwagę na fakt, że jest to projekt  nie tylko dla uczniów szkół zawodowych, ale korzystają z niego również nauczyciele przedmiotów zawodowych oraz otoczenie społeczno–gospodarcze.

W dalszej części Dyrektor szkoły Andrzej Gregorczyk odniósł się do realizacji projektów w ZSP Nr 1 w kontekście współpracy szkoły z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Dzięki realizacji projektu uczniowie Technikum Nr 1 podnoszą swoje kompetencje zawodowe, są lepiej przygotowani do wykonywania zawodu poprzez nabywanie umiejętności praktycznych w realnym środowisku pracy. Podkreślił wymierne korzyści dla szkoły, w tym m.in. doposażenie w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne pracowni szkolnych i możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych przez nauczycieli, poprzez udział w studiach podyplomowych i kursach specjalistycznych

Następnie głos zabrała Pani Angelika Majkut – wicedyrektor szkoły, która przedstawiła wyniki przeprowadzonej ewaluacji w zakresie prowadzonych działań projektowych. Jak wynika z udzielonych odpowiedzi, ankietowani oceniają projekt bardzo pozytywnie. Wysoko oceniają poziom prowadzonych zajęć i ich przydatność w przyszłości.

Informacje na temat zakresu i tematyki kursów w zakresie komputerowego wspomagania firmy, obsługi kas fiskalnych, zakładania i prowadzenia własnej firmy oraz operatora wózków jezdniowych przedstawiła Pani Bożena Ślączka - Kierownik Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Krośnie. O realizacji kursu języka angielskiego zawodowego i korzyści na rynku pracy wynikających ze znajomości języka angielskiego wypowiedział się Pan Robert Tomasiewicz – Dyrektor Studio Języków Obcych ,,SUKCES” w Krośnie.

Na temat realizacji staży i praktyk zawodowych, umiejętności i doświadczeń zdobywanych przez uczniów a także oczekiwań od przyszłych pracowników wypowiedziała się Pani Ewelina Guzik – reprezentująca Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie oraz Pani Lucyna Nawrocka - Dyrektor Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Krośnie.

Podczas seminarium głos zabrali także uczniowie, którzy przedstawili swoje refleksje na temat udziału w kursach i stażach, wskazując jednocześnie swoje zadowolenie z możliwości udziału w projekcie.

Po tym wystąpieniu i krótkiej dyskusji Pani Lucyna Opoń z Kuratorium Oświaty w Rzeszowie – Oddział w Krośnie oraz Pan Zbigniew Kubit - Przewodniczący Rady Miasta Krosna w swoich wystąpieniach podziękowali dyrektorowi szkoły i wszystkim zaangażowanym w realizację tak szerokich działań projektowych.

Na zakończenie Pan Dyrektor Andrzej Gregorczyk podziękował wszystkim uczestnikom za udział w seminarium, zachęcając jednocześnie pracodawców do dalszej współpracy a uczniów do udziału w kolejnych formach wsparcia zaplanowanych do realizacji w 2019 r.

Po zakończeniu seminarium wszyscy goście zostali zaproszeni na poczęstunek.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie
ogłasza nabór uczniów Technikum Nr 1 do udziału w projekcie
 
„Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”
 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, którego Beneficjentem jest Gmina Miasto Krosno - organ prowadzący Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie.
 
Ogłaszamy nabór uzupełniający uczniów/uczennic
Technikum Nr 1 im. Jana Szczepanika
w Krośnie do niżej wymienionej formy wsparcia:
 • Kurs języka angielskiego zawodowego

Czytaj więcej...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie
ogłasza nabór uczniów Technikum Nr 1 do udziału w projekcie

„Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, którego Beneficjentem jest Gmina Miasto Krosno - organ prowadzący Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie.

Ogłaszamy nabór uczniów/uczennic Technikum Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie do niżej wymienionej formy wsparcia:

 • Kurs języka angielskiego zawodowego
  (dla zawodów: technik ekonomista, technik handlowiec, technik spedytor, technik obsługi turystycznej, technik technologii odzieży, technik przemysłu mody),

Czytaj więcej...

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie
ogłasza nabór uczniów Technikum Nr 1 do udziału w projekcie

„Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, którego Beneficjentem jest Gmina Miasto Krosno - organ prowadzący Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie.

Ogłaszamy nabór uczniów/uczennic Technikum Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie do niżej wymienionej formy wsparcia:

 • staż zawodowy

UWAGA: Termin rekrutacji zostaje wydłużony

Osoby zainteresowane udziałem w  stażu zawodowym mogą składać  formularz zgłoszeniowy w biurze projektu
Termin składania formularzy: do 17 maja 2018 r.

Czytaj więcej...

W ramach realizowanego projektu „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP 2014 - 2020,
doposażono pracownie technologiczną i warsztaty szkolne

Sprzęt, który został zakupiony do pracowni zawodowej dla uczniów uczących się
w zawodach: technik technologii odzieży, technik przemysłu mody to m.in.:

 • maszyny stębnówki - 6 szt.,
 • overlock - 2 szt.,
 • manekiny regulowane - 4 szt.,
 • podklejarka,
 • maszyna łańcuszkowa,
 • szczoteczki elektryczno - parowe - 2 szt.,
 • żelazka elektryczno - parowe, stoły z wytwornicą pary - 2 szt.,
 • nożyce krawieckie - 16 szt.,
 • nożyczki zig-zag - 2 szt.,
 • maszyna guzikarska,
 • maszyna drabinkowa - renderka

Nowy sprzęt na łączną kwotę 68 784,06 zł, dostarczyła firma "Jarosław Banaszczyk - Maszyny Szwalnicze", która została wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie
ogłasza nabór uczniów Technikum Nr 1 do udziału w projekcie

Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, którego Beneficjentem jest Gmina Miasto Krosno - organ prowadzący Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie. 

Ogłaszamy nabór uczniów/uczennic Technikum Nr 1 im. Jana Szczepanika
w Krośnie do niżej wymienionych form wsparcia:
 

Czytaj więcej...

Podkategorie

facebook_page_plugin

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej „Polityce Cookies”/”Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na pliki cookie
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk