"Przedsiębiorczość w praktyce V"

Serdecznie zapraszamy wszystkie szkoły ponadpodstawowe z woj. podkarpackiego do udziału w piątej edycji projektu
"Przedsiębiorczośćw praktyce”.

Projekt jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu
Programu Edukacji Ekonomicznej Narodowego Banku Polskiego.

Zobacz więcej

Wyjazdy zagraniczne

Projekt dotyczy wielu aspektów funkcjonowania krajów europejskich (Francja, Niemcy, Polska, Rumunia, Węgry) w obszarze historycznym, kulturalno-naukowym, ekonomicznym i społecznym.

Czytaj więcej
camera slider joomla

Filmy o szkole

Współpraca:Aktualne projekty

Anonimowa skrzynka na sygnały

Szukaj

Program wychowawczy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie
listopad 2005Wychowanie jest procesem, w którym wychowanek ma dojść do pełni osobowego rozwoju.

Wychowanie:
- to pomaganie wychowankowi, by coraz lepiej rozumiał i coraz dojrzalej kochał siebie i innych,
- to pokazywanie mu związku między określonymi zachowaniami, a ich naturalnymi konsekwencjami,
- to kształtowanie dojrzałej osoby, która staje się zdolna do budowania więzi, opartych na miłości i odpowiedzialności oraz uczynienia z siebie bezinteresownego daru.

Cele pracy wychowawczej naszej szkoły
Dążymy do tego, aby nasi uczniowie:
- znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze intelektualnym, emocjonalnym, moralnym, duchowym, zdrowotnym i społecznym ),
- rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, poszukując prawdy, dobra i piękna w świecie,
- stawali się coraz bardziej samodzielni, odpowiedzialni za siebie i za innych,
- uczyli się szacunku dla wspólnego dobra, przygotowali się do współżycia w rodzinie, społeczeństwie, państwie,
- cenili dziedzictwo kulturowe i wzorce patriotyczne,
- posiadali umiejętność słuchania innych, przyjmowania i tolerowania ich poglądów, aby umieli działać dla dobra wspólnego,
- preferowali wartości personalistyczne, dbali o zdrowie psychiczne, fizyczne i duchowe.

Uczniem jest młody człowiek, z całym bagażem okresu adolescencji, z jego potencjałami i ograniczeniami, z osobistymi problemami i uwikłaniem w środowisko rodzinne, rówieśnicze, lokalne.Szkoła podejmuje następujące zadania w ramach funkcji opiekuńczo-wychowawczej szkoły.

I. Obszary i zadania

Lp.

Obszary

 

Zadania

Formy i sposoby realizacji

 

1.

 

Rozwój intelektualny ucznia

 

- budzenie i rozwijanie prawidłowej motywacji uczenia się,

- rozbudzenie ciekawości poznawczej,

- rozpoznawanie i rozwijanie własnych zdolności

i zainteresowań,

- rozwijanie twórczego myślenia,

- doskonalenie umiejętności przyswajania wiedzy,

- kształtowanie umiejętności korzystania ze źródeł informacji,

- wdrażanie do poszukiwania prawdy,

- uwrażliwienie na manipulację ze strony mediów,

- zachęcanie do korzystania z księgozbioru biblioteki szkolnej.

 

- poprzez stosowanie atrakcyjnych metod i form pracy na zajęciach edukacyjnych, pozalekcyjnych,

- w kołach zainteresowań,

- udział w olimpiadach, konkursach przedmiotowych i artystycznych, turniejach,

- prezentacje osiągnięć uczniów (wystawy prac plastycznych, prac literackich, ich publikacja na stronie internetowej szkoły),

- organizowanie występów (jasełka), pokazów (mody), prezentacji,

- rozmowy indywidualne, dyskusje,

- praca indywidualna z uczniem,

- uczestnictwo w seminariach, konferencjach, sympozjach i spotkaniach z przedstawicielami różnych dziedzin nauki.

 

<![if !supportEmptyParas]> <![endif]>

Spodziewane efekty

Uczeń:

- zna techniki uczenia się,

- korzysta z różnych źródeł informacji,

- zna swoje mocne i słabe strony, podejmuje trud pracy nad nimi,

- dąży do poszukiwania prawdy,

- potrafi dokonywać samooceny własnych osiągnięć,

- rozwija swoje zainteresowania,

- rozumie potrzebę krytycyzmu wzorców proponowanych przez środki masowego przekazu.

 

2.

Rozwój emocjonalny ucznia

- poznawanie własnej sfery uczuciowej,

- nauka wyrażania, odczytywania i opanowywania emocji,

- budzenie empatii,

- kształtowanie zdolności wartościowania i umiejętności oceny własnych zachowań,

- dążenie do odpowiedzialności za własne zachowanie,

- rozumienie relacji między emocjami a moralnością,

- wdrażanie postaw asertywnych,

- wdrażanie do autentyzmu działań, otwartości i ufności

w kontaktach międzyludzkich.

 

- na godzinach wychowawczych, zajęciach edukacyjnych, zajęciach pozalekcyjnych, rozmowach indywidualnych,

- podczas rozmów indywidualnych z pedagogiem szkolnym,

- indywidualna opieka nad uczniami wymagającymi szczególnego podejścia ze względu na stan zdrowia, sytuację rodzinną,

- realizowanie tematów, programów rozwijających umiejętności empatii,

- stosowanie niekonwencjonalnych metod pracy na lekcjach wychowawczych,

- stosowanie technik relaksacyjnych i przeciwdziałających stresom,

- obnażanie mechanizmów działających destrukcyjnie na psychikę

( reklama, język mass mediów).

 

<![if !supportEmptyParas]> <![endif]>

Spodziewane efekty

Uczeń:

- potrafi rozpoznać i nazwać przeżywające stany emocjonalne,

- ma świadomość odpowiedzialności za swoje zachowanie,

- podejmuje trud opanowywania przeżywanych emocji,

- rozumie relacje między emocjami a moralnością,

- podejmuje próby asertywnego zachowania w sytuacjach dla niego trudnych,

- dostrzega potrzeby, przeżywane stany emocjonalne innych ludzi,

- ma świadomość pracy nad sobą.

<![if !supportEmptyParas]> <![endif]>

 

3.

 

Rozwój zdrowotny ucznia

 

- nabycie dojrzałej postawy wobec własnego ciała oraz wobec cielesności innych ludzi,

- pomaganie wychowankowi, by zajął dojrzałą postawę wobec własnej płciowości,

- kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych i higienicznych,

- wskazanie sposobów aktywnego spędzania wolnego czasu,

- promocja zdrowego stylu życia – bez uzależnień.

 

 

- realizowanie na zajęciach z przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie,

- realizowanie podczas godzin wychowawczych tematów, programów dotyczących promocji zdrowia,

- wdrażanie programów profilaktycznych (wg potrzeb) prowadzonych przez pedagoga szkolnego lub osoby do tego uprawnione;

- organizowanie konkursów o tematyce prozdrowotnej,

- włączenie się w ogólnopolskie akcje: np. „Dzień bez papierosa”, „Światowy Dzień Walki z AIDS”, „Sprzątanie świata”,

- na lekcjach wychowania fizycznego, przysposobienia obronnego, w kołach SKS, w trakcie gier i ćwiczeń terenowych, na zajęciach pozalekcyjnych, na wycieczkach,

- podczas Dnia Sportu,

- spotkania z pielęgniarką szkolną,

- podczas codziennych kontaktów z uczniami.

 

<![if !supportEmptyParas]> <![endif]>

Spodziewane efekty

Uczeń:

- uczeń potrafi rozpoznać sytuacje korzystne dla jego rozwoju,

- zna różne formy spędzania wolnego czasu,

- posiada wiedzę dotyczącą jego rozwoju,

- wie do kogo powinien się zwrócić o pomoc w trudnej sytuacji,

- potrafi przyjąć postawę asertywną w sytuacjach trudnych,

- uczeń umie rozpoznać sytuacje ryzykowne i ich unikać.

<![if !supportEmptyParas]> <![endif]>

 

4.

 

Rozwój społeczny ucznia

 

- integrowanie zespołu klasowego,

- tworzenie pozytywnej atmosfery w grupie,

-kształtowanie umiejętności porozumiewania się,

- doskonalenie kultury bycia,

- dbanie o wspólne bezpieczeństwo,

- dostrzeganie i akceptowanie różnic między ludźmi,

- poznawanie prawidłowych sposobów rozwiązywania sytuacji problemowych,

- wdrażanie ucznia do przestrzegania wymagań stawianych mu przez szkołę,

- wdrażanie do samorządności,

- kształtowanie umiejętności trafnej oceny zjawisk społecznych,

- poznawanie sposobów rozwiązywania problemów o charakterze społecznym,

- kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych,

- rozwijanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej i Ojczyzny,

- poznawanie historii szkoły i jej osiągnięć,

- wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w obchodach świąt państwowych, narodowych i religijnych,

- przygotowanie do wejścia na rynek pracy,

- podniesienie roli i autorytetu rodziny,

- wdrażanie uczniów do pełnienia obowiązków rodzinnych,

- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

 

 

- stosowanie niekonwencjonalnych metod integrujących zespół klasowy,

- umożliwianie uczniom pełnienia różnych ról,

- wdrażanie programów rozwijających umiejętności interpersonalne,

- diagnoza atmosfery i relacji panujących w klasie (np. test socjometryczny)

- wyjazdy i wycieczki klasowe,

- udział klasy w pracach społeczności szkolnej, w uroczystościach szkolnych (np. Dzień Patrona Szkoły),

- udział młodzieży w konkursach: rocznicowych, szkolnych, lokalnych i państwowych,

- spotkania z ciekawymi ludźmi,

- organizowanie debat, rozmów,

- podtrzymywanie tradycji klasowych i rodzinnych,

- udział w pracach samorządu klasowego i szkolnego,

- udział przedstawicieli Rady Uczniów w pracy Młodzieżowej Rady Miasta Krosna,

- powołanie Młodzieżowej Grupy Wsparcia (udział w zadaniach o charakterze charytatywnym na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego, a także udział w zadaniach pomocowych na rzecz uczniów mających trudności w nauce),

- uczestnictwo młodzieży w zajęciach z przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie,

- udział w zajęciach prowadzonych przez pedagoga szkolnego podczas lekcji wychowawczych,

- korzystanie ze Szkolnego Ośrodka Kariery,

- spotkania tematyczne z rodzicami.

 

<![if !supportEmptyParas]> <![endif]>

Spodziewane efekty

Uczeń:

- ma poczucie przynależności do klasy i społeczności szkolnej,

- chce i wyraża potrzebę działania w klasie jako grupie rówieśniczej,

- angażuje się w przedsięwzięcia klasowe i szkolne,

- współtworzy i respektuje normy grupowe,

- doświadcza współzależności i współodpowiedzialności za działanie grupy,

- szanuje drugiego człowieka, okazuje mu to w słowach i działaniach,

- w języku codziennym nie używa wulgaryzmów, zachowuje się kulturalnie wobec innych,

- ma szacunek do historii i symboli narodowych, religijnych i wie jak się wobec nich zachować,

- wykazuje chęć poznania ojczystego kraju i jego tradycji,

- szanuje mienie szkoły i mienie publiczne,

- aktywnie włącza się w życie społeczności lokalnej,

- potrafi zachować się zgodnie z wymogami miejsca i chwili.

 

 

5.

 

Rozwój moralny ucznia

 

- kształtowanie dojrzałego, prawego sumienia,

- pomoc w intelektualnym odróżnieniu zachowań, które nas rozwijają i cieszą, od zachowań, przez które krzywdzimy siebie czy innych,

- rozumienie i rozróżnienie takich pojęć jak: krzywda, wina itp.,

- uświadomienie uczniom, że normy moralne mają wartość uniwersalną natomiast odpowiedzialność moralna za naruszenie tego typu norm jest zawsze sprawą indywidualną,

- mobilizowanie uczniów do stawiania sobie wymagań i do zachowania dyscypliny w sferze etyczno-moralnej,

- wpajanie ładu obyczajowego (ubiór, język, etykieta).

 

 

- rozwiązywanie dylematów moralnych podczas dyskusji, debat,

- w trakcie zajęć edukacyjnych (ze szczególnym uwzględnieniem studium nad literaturą oraz wychowania do życia w rodzinie),

- w czasie godzin wychowawczych,

- podczas katechezy,

- podczas indywidualnych rozmów z pedagogiem szkolnym (pozytywne wsparcie),

- w indywidualnych rozmowach nauczyciela z uczniem.

 

<![if !supportEmptyParas]> <![endif]>

Spodziewane efekty

Uczeń:

- ma świadomość swoich zalet i wad;

- ma poczucie własnej wartości;

- rozumie potrzeby swoje i innych ludzi;

- zna swoje prawa i obowiązki, potrafi respektować prawa innych;

- dostrzega wpływ innych osób na kształtowanie osobowości i drogi życiowej, potrafi to prawidłowo ocenić;

- rozumie potrzebę krytycyzmu wzorców proponowanych przez środki masowego przekazu,

- rozumie potrzebę stałej pracy nad sobą.

<![if !supportEmptyParas]> <![endif]>

 

6.

 

Rozwój duchowy ucznia

 

- zrozumienie sensu własnego istnienia (samego siebie), sensu ludzkiej egzystencji,

- pomoc w kształtowaniu dojrzałej postawy wobec siebie oraz otaczającego świata,

- wdrażanie do świadomego i wolnego kierowania swoim życiem – myślenie refleksyjne,

- wpajanie umiejętności nawiązywania głębokich więzi między ludźmi (głębokiego kontaktu z drugim człowiekiem),

- pomoc wychowankowi w odkryciu prawdy o sobie,

- stawianie wychowankom pytań dotyczących sensu życia, hierarchii wartości , zasad postępowania, ideałów i aspiracji,

- przygotowanie uczniów do podejmowania decyzji w oparciu o miłość, prawdę i odpowiedzialność,

- uwrażliwianie wychowanka na to, by miał rację w postępowaniu, a nie tylko w myśleniu,

- pomaganie wychowankowi w odkrywaniu, zrozumieniu i respektowaniu podstawowych wartości , które odnoszą się do poszczególnych sfer ludzkiego życia (prawda i miłość, dobro i piękno, wiara i nadzieja, wolność i odpowiedzialność, sprawiedliwość i uczciwość, świętość i zbawienie),

- poznawanie zasad wiary.

 

 

- na zajęciach katechezy, ścieżek edukacyjnych, etyki, filozofii (odkrycie źródeł ludzkich poglądów i przekonań),

- na godzinach wychowawczych, rekolekcjach, w czasie zajęć artystycznych (jasełka), w kontakcie z drugim człowiekiem z przyrodą, z wytworami kultury,

- podczas rozmów indywidualnych z pedagogiem szkolnym (budowanie u ucznia poczucia własnej wartości, wsparcie psychiczne),

- podczas mszy świętych,

- udział w olimpiadach, konkursach np. na temat wiedzy biblijnej,

- podczas kontaktu z ciekawą książką i czasopismem (np. w bibliotece szkolnej),

- w trakcie spotkań z wartościowymi ludźmi,

- poprzez udział w spotkaniach opłatkowych, wielkanocnych itd.

<![if !supportEmptyParas]> <![endif]>

Spodziewane efekty

Uczeń:

- widzi sens poszukiwania własnej tożsamości,

- podejmuje trud własnego rozwoju,

- ma świadomość sensu istnienia,

- potrafi refleksyjnie ocenić zaistniałe sytuacje, problemy życiowe,

- widzi sens i potrzebę stawiania sobie i innym wymagań,

- przyjmuje odpowiednią postawę wobec trudności,

- ma poczucie własnej godności i wartości,

- widzi potrzebę konstruowania swoich planów życiowych.

<![if !supportEmptyParas]> <![endif]>

Warunkiem udzielenia odpowiedniej pomocy wychowawczej jest całościowe i realistyczne rozumienie wychowanka oraz sytuacji,

w której on się znajduje.

<![if !supportEmptyParas]> <![endif]>

II. Zadania wychowawcy:

<![if !supportEmptyParas]> <![endif]>

1. Administracyjne:

a/ prowadzenie dokumentacji dydaktyczno-wychowawczej klasy,

b/ poświadczenie osiągnięć szkolnych uczniów,

c/ statystyka i sprawozdawczość,

d/ prowadzenie spraw związanych z pomocą materialną (np. stypendia).

 

2. Opiekuńczo-wychowawcze:

a/ praca z uczniami,

b/ współpraca z rodzicami,

c/ współpraca ze środowiskiem.

<![if !supportEmptyParas]> <![endif]>

Ad a/ Praca z uczniami (z grupą i jednostką):

- zdiagnozowanie zespołu klasowego;

- prowadzenie zajęć integracyjnych;

- planowanie zadań realizowanych na zajęciach wychowawczych, spotkaniach pozalekcyjnych i pozaszkolnych;

- opracowanie tematyki godzin wychowawczych;

- podejmowanie problemów, zagadnień zgodnie z tym co przeżywają uczniowie jako klasa lub jako osoby dorastające;

- wspieranie uczniów w poszukiwaniu dalszej drogi ich rozwoju;

- indywidualne rozmowy wychowawcze z uczniem.

<![if !supportEmptyParas]> <![endif]>

Ad b/ Współpraca z rodzicami:

- włączanie rodziców do planowania i organizowania różnych form życia zespołowego w klasie;

- konsultowanie z rodzicami zaplanowanych treści i form zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy;

- utrzymywanie systematycznego kontaktu z rodzicami (opiekunami prawnymi) uczniów, w celu:

a/ koordynacji i ujednolicenia oddziaływań wychowawczych ;

b/ poznania poszczególnych uczniów (ich sytuacji rodzinnej i bytowej, funkcjonowania w środowisku pozaszkolnym, zainteresowań

i potrzeb itp.);

c/ wzajemne poznanie się nauczycieli i rodziców (oczekiwania , formy współpracy);

d/ pomoc w doborze właściwych oddziaływań wychowawczych i pokonywanie trudności;

e/ włączanie rodziców w sprawy klasy i szkoły.

<![if !supportEmptyParas]> <![endif]>

Przykłady różnych form pracy nauczyciela z grupą rodziców ( w zależności od potrzeb, wiedzy i umiejętności nauczycieli):

- spotkanie inaugurujące współpracę;

- spotkania okresowe – wywiadówki;

- spotkania okolicznościowe;

- konferencje dla rodziców;

- indywidualne spotkania (np. rozmowy o trudnościach dziecka, pomoc w rozwiązywaniu problemu wychowawczego, spotkania w domu ucznia i inne).

<![if !supportEmptyParas]> <![endif]>

Ad c/ Współpraca ze środowiskiem:

- włączanie uczniów do pracy w samorządzie uczniowskim,

- angażowanie wychowanków do akcji charytatywnych organizowanych na terenie szkoły, miasta, regionu i kraju,

- uczestnictwo w uroczystościach patriotycznych, narodowych, religijnych organizowanych w środowisku.

<![if !supportEmptyParas]> <![endif]>

Wychowawca:

- opracowuje w oparciu o Program wychowawczy szkoły i Szkolny program profilaktyki plan wychowawczy (w porozumieniu z uczniami i rodzicami),

- podejmuje systematyczne wysiłki zmierzające do wytworzenia prawidłowej atmosfery wspólnoty klasowej,

- uczestniczy we wszystkich sytuacjach ważnych dla klasy, np. wycieczki, imprezy, w których uczestniczą wychowankowie, np. półmetek, studniówka,

- czuwa nad postępami w nauce i frekwencją uczniów,

- systematycznie kontaktuje się z nauczycielami uczącymi poszczególnych przedmiotów w klasie, konsultuje na bieżąco wyniki nauczania i zachowania,

- jest w stałym kontakcie z pedagogiem szkolnym, w celu ustalenia sposobów i podejmowanych środków zaradczych w stosunku do uczniów z trudnościami dydaktycznymi i wychowawczymi,

- zapoznaje się ze Strategią działań interwencyjnych,

- systematycznie poszerza swoja wiedzę psychologiczno-pedagogiczną i doskonali umiejętności wychowawcze,

- nie wyciąga pochopnych wniosków, lecz dokładnie analizują postawy uczniów,

- stwarza warunki, które umożliwiają uczniom ocenianie własnego postępowania.

<![if !supportEmptyParas]> <![endif]>

Każdy wychowawca zobowiązany jest do opracowania planu pracy wychowawczej w klasie, który oparty jest o:

<![if !supportEmptyParas]> <![endif]>

- Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej

- Konwencję o Prawach Dziecka

- Ustawę o systemie oświaty

- Zarządzenie MEN nr 14 z dnia 19 czerwca 1992 r. w sprawie ramowego statutu szkoły

- Statut szkoły

- Program wychowawczy szkoły

- Szkolny program j profilaktyki

- przeprowadzoną diagnozę

- umiejętności wychowawcze nauczyciela.

<![if !supportEmptyParas]> <![endif]>

III.Zadania nauczycieli i innych pracowników szkoły:

<![if !supportEmptyParas]> <![endif]>

- wszyscy nauczyciele wprowadzają do tematyki swojego przedmiotu elementy programu wychowawczego naszej szkoły,

- realizując treści programowe, dokonują wyboru takich postaci z literatury, historii ..., które dla uczniów stanowią naturalny wzorzec postawy życiowej,

- swoją postawą, zachowaniem stanowią wzór do naśladowania,

- wskazują postawy pozytywne i negatywne,

- pomagają uczniom rozróżnić dobro i zło,

- nie oceniają osoby, lecz jej postępowanie,

- zachęcają do dobrego,

- kształtują postawy szacunku do innych,

- wzmacniają postawy uczniów zachowujących się pozytywnie,

- reagują na zachowania negatywne.

<![if !supportEmptyParas]> <![endif]>

Rodzice powinni:

- włączać się w życie szkoły i klasy (uroczystości szkolne, klasowe, wycieczki praca w Radzie Rodziców),

- utrzymywać stały kontakt z wychowawcą,

- dbać o odpowiedni strój i wygląd dziecka (strój nie może prowokować nieodpowiednie skojarzenia i zachowania),

- rozmawiać z wychowawcą, nauczycielem uczącym o pojawiających się trudnościach dydaktyczno-wychowawczych u dziecka,

- informować na bieżąco o nieobecnościach dziecka na zajęciach szkolnych,

- powiadamiać wychowawcę o sytuacji dziecka mającego problemy zdrowotne.

<![if !supportEmptyParas]> <![endif]>

Wychowawca:

- opracowuje w oparciu o Program wychowawczy szkoły i Szkolny program profilaktyki plan wychowawczy (w porozumieniu z uczniami

i rodzicami),

- podejmuje systematyczne wysiłki zmierzające do wytworzenia prawidłowej atmosfery wspólnoty klasowej,

- uczestniczy we wszystkich sytuacjach ważnych dla klasy, np. wycieczki, półmetek, studniówka,

- czuwa nad postępami w nauce i frekwencją uczniów,

- systematycznie kontaktuje się z nauczycielami uczącymi poszczególnych przedmiotów, konsultuje na bieżąco wyniki nauczania i zachowania,

- jest w stałym kontakcie z pedagogiem szkolnym, w celu ustalenia sposobów i podejmowanych środków zaradczych w stosunku do uczniów

z trudnościami dydaktycznymi i wychowawczymi,

- zapoznaje się ze Strategią działań interwencyjnych,

- systematycznie poszerza swoją wiedzę psychologiczno-pedagogiczną i doskonali umiejętności wychowawcze,

- nie wyciąga pochopnych wniosków, lecz dokładnie analizuje postawy uczniów,

- stwarza warunki, które umożliwiają uczniom ocenianie własnego postępowania.

<![if !supportEmptyParas]> <![endif]>

Każdy wychowawca zobowiązany jest do opracowania planu pracy wychowawczej w klasie, który oparty jest o:

- Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej

- Konwencję o Prawach Dziecka

- Ustawę o systemie oświaty

- Zarządzenie MEN nr 14 z dnia 19 czerwca 1992 r. w sprawie ramowego statutu szkoły

- Statut szkoły

- Program wychowawczy szkoły

- Szkolny program profilaktyki

- przeprowadzoną diagnozę

- umiejętności wychowawcze nauczyciela.

facebook_page_plugin

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej „Polityce Cookies”/”Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na pliki cookie
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk