Realizacja wakacyjnego stażu zawodowego
w ramach projektu

Kształcenie zawodowe szansą rozwoju,

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach RPO WP 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji
w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

W czasie wakacji 45 uczniów/uczennic Technikum Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie kształcących się w zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec, technik obsługi turystycznej, technik spedytor, technik technologii odzieży zrealizowało staż  zawodowy, który trwał 4 tygodnie/150 godzin.

Staż realizowany był u szesnastu pracodawców na terenie miasta Krosna i Sanoka
i był ukierunkowany na:

- poznawanie zasad związanych z funkcjonowaniem w środowisku pracy,

- obsługę klientów w placówkach usługowych,

- zapoznanie z nowoczesnymi urządzeniami i oprogramowaniem finansowo-księgowym,

- poznanie zasad dotyczących marketingu i promocji świadczonych usług,

- poznanie zasad formalno-prawnych funkcjonowania firmy. 

Z każdym pracodawcą została podpisana umowa dotycząca realizacji stażu przez uczniów.
Po zakończeniu stażu zawodowego każdy stażysta otrzymał:

- wynagrodzenie w wysokości 997,40 zł netto,

- zwrot kosztów dojazdu na staż (osoby dojeżdżające na podstawie biletu miesięcznego),

- zaświadczenie potwierdzające realizację stażu wydane przez pracodawcę.

Według opinii pracodawców stażyści z wielkim zaangażowaniem i sumiennością wykonywali powierzone im zadania zdobywając jednocześnie doświadczenie zawodowe.

 

facebook_page_plugin