Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie

ogłasza nabór do projektu

„Po doświadczenie na europejski rynek pracy!”

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany od 1.09.2016 roku i zakończy się 30.06.2018 roku. Na realizację projektu szkoła otrzymała dofinansowanie wynoszące 746431,32 zł. Głównym celem projektu jest zorganizowanie 4-tygodniowych zagranicznych praktyk zawodowych dla 72 uczniów klas drugich i trzecich uczących się w zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec i technik obsługi turystycznej. Projekt został przygotowany we współpracy z partnerami zagranicznymi: VITALIS Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH w Schkeuditz w Niemczech – dla uczniów w zawodach technik ekonomista i technik handlowiec oraz Stredná odborná škola podnikania w Prešovie na Słowacji – dla uczniów w zawodzie technik obsługi turystycznej.

 

Niniejsze ogłoszenie dotyczy naboru na praktykę zawodową, która będzie realizowana w terminie: 6.05.2018 roku – 2.06.2018 roku. Na praktykę wyjedzie 9 uczniów w zawodzie technik obsługi turystycznej organizowanej we współpracy z partnerem projektu Stredná odborná škola podnikania w Prešovie na Słowacji.

Rekrutacja do Projektu przebiegać będzie zgodnie z zasadami określonymi w REGULAMINIE REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU.

Rekrutacja będzie prowadzona według następującego harmonogramu:

1. Akcja informacyjna:

  1. informacje o naborze zostaną przekazane przez zespół projektowy uczniom klasy 3 TT w roku szkolnym 2017/2018 podczas lekcji wychowawczych – do końca września 2017 roku,
  2. informacje o naborze zostaną przekazane przez zespół projektowy rodzicom uczniów w/w klasy (dane udostępnione na stronie projektu) - do końca września 2017 roku,
  3. wszelkie informacje oraz REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU i niezbędne wzory dokumentów dostępne są na stronie internetowej szkoły: zsp1.fc.pl

2. Wypełnianie Formularzy zgłoszeniowych (wzór - Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji Uczestników Projektu do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły) przez uczennice/uczniów chcące/cych wziąć udział w Projekcie i złożenie ich w sekretariacie ZSP1, najpóźniej do 13 października 2017 roku

3. Weryfikacja i zatwierdzenie złożonych Formularzy zgłoszeniowych pod kątem poprawności formalnej oraz merytorycznej – do 20 października 2017 roku

4. Ogłoszenie list podstawowych i list rezerwowych dla poszczególnych mobilności 27 października 2017 roku

5. Podpisanie umów z uczestnikami Projektu i zebranie od uczestników Oświadczeń uczestnictwa w Projekcie – do 26.04.2018 roku.

facebook_page_plugin