Samorząd Uczniowski w ZSP Nr 1 w Krośnie w roku szkolnym 2015/2016 (semestr II)

 • Przewodnicząca:              Ewa Bajda, klasa III TE
 • Z-ca przewodniczącej:    Patryk Stupkiewicz, klasa I TH/TS
 • Skarbnik/Sekretarz:        Małgorzata Frodyma, klasa III TE

Członkowie samorządu:

 • Ewelina Borek, klasa II TE
 • Amira Nasri, klasa II TE
 • Anna Krukowska, klasa II TE
 • Karolina Szafran, klasa II TE

Grupa odpowiedzialna za sztandar szkoły:

 • Grzegorz Frydrych
 • Natalia Sajdak
 • Izabela Gonet

Rada Uczniów jest współgospodarzem Szkoły, przedstawicielem i rzecznikiem młodzieży.

Rada Uczniów to organ Szkoły, który dba o interesy uczniów. W skład Rady Uczniów wchodzą wszyscy przedstawiciele rad klasowych.

Przedstawiciele Zarządu Rady Uczniów :

 • uczestniczą w tych posiedzeniach Rady Pedagogicznej i jej zespołów, które rozpatrują problemy wnoszone przez młodzież lub dotyczą wspólnej realizacji podjętych decyzji,
 • reprezentują interesy młodzieży wobec Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców,
 • zgłaszają władzom Szkoły, nauczycielom i Radzie Rodziców postulaty dotyczące zajęć lekcyjnych i organizacji czasu wolnego uczniów,
 • współdecydują o przydziale stypendiów i innych form pomocy materialnej,
 • pośredniczą z własnej inicjatywy lub na prośbę kolegów w rozwiązywaniu trudności napotkanych przez poszczególnych uczniów,
 • delegują swoich przedstawicieli do opiniowania różnych dziedzin działalności szkoły,
 • współdecydują o ocenach ze sprawowania, przyznawaniu nagród i wyróżnień, stosowaniu kar,
 • mogą udzielać w imieniu swojej organizacji poręczenia za uczniów, którym ma być wymierzona kara,
 • składają ogółowi młodzieży sprawozdanie ze sposobu załatwienia zgłaszanych przez nią spraw, wniosków i postulatów.

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego


p. Marcin Turek.