III. Akademia - część oficjalna

        Uroczysta akademia prowadzona przez wicedyrektora p. Dariusza Niepokoja rozpoczęła się w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza o 11.30 wejściem na scenę trzech pocztów sztandarowych. Pan dyrektor Andrzej Gregorczyk powitał licznie przybyłych gości honorowych, absolwentów, emerytów, pracowników szkoły i uczniów. Jubileusz świętowali z nami m.in.:
p. Bogdan Rzońca - Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego,
p. Antoni Wydro - Podkarpacki Wicekurator Oświaty,
p. Piotr Przytocki - Prezydent Miasta Krosna,
p. Bronisław Baran - Zastępca Prezydenta Miasta Krosna oraz
p. Andrzej Guzik - Wicestarosta Krośnieński,
p. Stanisław Słyś - Przewodniczący Rady Miasta Krosna,
p. Andrzej Kozioł - Zastępca Przewodniczącego Rady Miasta Krosna,
p. Stefania Zborowska - Przewodnicząca Komisji Rodziny i Edukacji Rady Miasta,
p. Anna Dubiel - Przewodnicząca Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta,
p. Tadeusz Alibożek - Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Miasta Krosna,
p. Anna Bazan - Radna Miasta Krosna,
p. Eugeniusz Bobowicz - Radny Miasta Krosna,
p. Bolesław Winiarski - Radny Miasta Krosna,
p. Adam Krzanowski - Radny Miasta Krosna,
p. Stanisław Czaja - Radny Miasta Krosna,
p. Kazimierz Krężałek - Przewodniczący Rady Powiatu Krośnieńskiego,
ks. Edward Szarek - Proboszcz Parafii pw. Miłosierdzia Bożego,
ks. Janusz Korzępa, ks. Grzegorz Żywiec,
ks. Krzysztof Dudek,
p. Jan Szwast - Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Krośnie,
p. Ewa Starowiejska - Kierownik Oddziału Podkarpackiego Kuratorium Oświaty w Krośnie,
p. Marian Gancarz - Starszy Wizytator Podkarpackiego Kuratorium Oświaty,
p. Grażyna Gregorczyk - Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krosna,
p. Aneta Wajda -Inspektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krosna,
p. Jolanta Kopciuch - Szmyd - Inspektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krosna,
p. Joanna Sowa - Rzecznik Prasowy Urzędu Miasta Krosna,
p. Tadeusz Majchrowicz - Przewodniczący Zarządu Rejonu Podkarpacie NSZZ "Solidarność",
p. Wiktor Gotfryd - Z-ca Przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej i Regionalnej Selekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" Region Podkarpacie,
p. Jerzy Kielar - Prezes Zarządu Oddziału ZNP w Krośnie,
p. Edyta Jaźwiecka - Dyrektor Wydawnictwa Arete II,
p. Grzegorz Kubal - Prezes Podkarpackiej Izby Gospodarczej,
p. Stanisław Kowalski - były Dyrektor naszej szkoły,
p. Bolesław Sereda - były Dyrektor naszej szkoły.
        Przybyli również goście z zaprzyjaźnionej szkoły z Tarnowa - p. Grzegorz Będkowski i p. Mieczysław Czosnyka z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Szczepanika w Tarnowie oraz dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół i placówek:
p. Witold Deptuch - Dyrektor II LO im. KEN w Krośnie,
p. Beata Miczek - Wicedyrektor I LO im. M. Kopernika,
p. Sławomira Leśniak - Dyrektor ZSP nr 2 im. ks. Szpetnara w Krośnie,
p. Bogdan Adamski - Dyrektor ZSP nr 3 im. Stanisława Staszica w Krośnie,
p. Hanna Piechota - dyrektor ZSP nr 5 im. II AWP w Krośnie,
p. Jan Pigoń - Wicedyrektor ZSP nr 6 w Krośnie,
p. Bogdan Skotnicki - Dyrektor Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego,
p. Zbigniew Gleń - Dyrektor Liceum Plastycznego im. Tadeusza Brzozowskiego w Krośnie,
p. Bogdan Jaskółka - Wicedyrektor Zespołu Szkół Muzycznych im. Jana Paderewskiego w Krośnie,
p. Irena Góral - Dyrektor Miejskiej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Krośnie,
p. Robert Guzik - Dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Krośnie.
Obecni byli również:
p. Edward Barański - Przewodniczący Rady Rodziców,
p. Edward Nowak - Dyrektor Oddziału PKO BP w Krośnie,
p. Jan Wnęk - reprezentujący Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "WENTA" sp. z o.o.
p. Adrian Krzanowski - Redaktor Portalu Internetowego Krosno24.pl.

        Pan dyrektor Andrzej Gregorczyk wygłosił okolicznościowe przemówienie o historii szkoły oraz odczytał listy gratulacyjne. Kończąc przemówienie p. dyrektor nawiązał jeszcze raz do bogatej tradycji szkoły mówiąc: Wychodząc z założenia, że historia jest nauczycielką życia, staramy się pielęgnować wspaniałe tradycje naszej szkoły, korzystać z mądrości ludzi, którzy ją tworzyli.
        Kolejnym ważnym momentem akademii było przekazanie panu dyrektorowi nowego sztandaru szkoły przez poczet sztandarowy Rady Rodziców, który tworzyli: p. Józef Tucki, p. Marek Widziszewski i p. Jan Wnęk. Głos zabrał Przewodniczący Rady Rodziców p. Edward Barański i odczytał akt nadania sztandaru. Sztandar eksponuje symbolikę szkoły i jej tradycje. Na stronie głównej widnieje godło Polski i słowa: Bóg, Honor, Ojczyzna, Nauka. Na stronie odwrotnej zamieszczono symbolizującą szkołę "jedynkę" z podobizną Patrona Szkoły Jana Szczepanika, rok założenia szkoły i rok bieżący oraz kolejne symbole: czółenko i igłę odpowiadające historycznej tradycji szkoły oraz uniwersalny symbol nauki - otwarta księga.
        Odśpiewanie pieśni "Gaude Mater Polonia" przez szkolny chór, ucałowanie sztandaru przez pana dyrektora, powierzenie go uczniom było podniosłą i niezapomnianą chwilą. Reprezentacja najlepszych uczniów szkoły (wśród których byli nagrodzeni Stypendium Prezesa Rady Ministrów i Stypendium Prezydenta Miasta Krosna za wyniki w nauce) złożyła przysięgę.

Zobacz fragment uroczystości.         Ważnym punktem akademii było wręczenie nagród kadrze nauczycielskiej. Pan Antoni Wydro - Podkarpacki Wicekurator Oświaty wręczył p. dyrektorowi Andrzejowi Gregorczykowi najbardziej prestiżową nagrodę II stopnia Ministra Edukacji Narodowej. Nagrodę Kuratora otrzymał p. Marek Garncarz - nauczyciel historii i WOS-u. Z kolei Prezydent Krosna Piotr Przytocki wręczył Nagrody Prezydenta nauczycielom naszej szkoły:p. Krystynie Kenar, p. Krystynie Ćwiąkale i p. Bartoszowi Gałązce.
Wzruszającym momentem było również uhonorowanie poprzednich dyrektorów szkoły: p. Stanisława Kowalskiego - dyrektora Zasadniczej Szkoły Odzieżowej i Szkoły Handlowej w latach 1953 - 1973, tj. do momentu włączenia szkoły w skład Zespołu Szkół Zawodowych nr 1, a potem wicedyrektora Zespołu przez 2 lata i p. Bolesława Seredę - dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w latach 1983 - 1990.

        Później głos zabrali przedstawiciele władz samorządowych i oświatowych p. Bogdan Rzońca - Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, w imieniu Prezydenta Miasta Krosna p. Bronisław Baran - Zastępca Prezydenta Miasta Krosna, p. Kazimierz Krężałek - Przewodniczący Rady Powiatu Krośnieńskiego, Andrzej Guzik - Wicestarosta Krośnieński, p. Stanisław Słyś - Przewodniczący Rady Miasta Krosna, p. Jan Szwast - Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Krośnie, p. Tadeusz Majchrowicz -Przewodniczący Zarządu Regionu Podkarpackiego NSZZ "Solidarność" Solidarność Krośnie, p. Wiktor Gotfryd - Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej i Regionalnej Selekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" Region Podkarpacie, p. Jerzy Kielar - Prezes Zarządu Oddziału ZNP w Krośnie, p. Irena Góral - Dyrektor Miejskiej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Krośnie.
        W imieniu wszystkich zaproszonych dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów gratulacje i życzenia złożyła p. Hanna Piechota - dyrektor ZSP nr 5 im. II AWP w Krośnie. Gratulacje, kwiaty i upominki składane na ręce p. dyrektora wywołały wzruszenie.
Część oficjalną akademii zakończyło wyjście pocztów sztandarowych.

Tekst opracowała Bogusława Kopczyk
Opracowanie komputerowe - Anna Zającfacebook_page_plugin