Dodatkowa oferta ze środków EFS

Uczniowie technikum będą uczestniczyć w seminariach z pracodawcami oraz skorzystają z dodatkowych zajęć w zakresie języka angielskiego zawodowego, komputerowego wspomagania firmy, obsługi kas fiskalnych, zakładania i prowadzenia własnej firmy oraz kursu operatora wózków jezdniowych.
Szkoła uzyska nowoczesne wyposażenie pracowni: ekonomiczno-rachunkowej, techniki biurowej, organizacji i prowadzenia sprzedaży, technologicznej oraz warsztatów szkolnych.

Zobacz więcej

Praktyki zagraniczne

Od września 2016 roku szkoła realizuje program praktyk zagranicznych dla uczniów Technikum w Niemczech i na Słowacji.

Relacja ze Słowacji - Maj 2018
Relacja z Niemiec - Luty 2018
Relacja z Niemiec - Październik 2017
Relacja z Niemiec - Maj 2017
Relacja ze Słowacji - Maj 2017

Strona projektu

Wyjazdy zagraniczne

Projekt dotyczy wielu aspektów funkcjonowania krajów europejskich (Francja, Niemcy, Polska, Rumunia, Węgry) w obszarze historycznym, kulturalno-naukowym, ekonomicznym i społecznym.

Czytaj więcej
camera slider joomla

Filmy o szkole

Wiarygodna szkoła

Współpraca:Fundusze Europejskie

 

Szukaj

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w dniu 6 czerwca 2017 r. podjął Uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach projektu Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok szkolny 2017/2018. Zgodnie z przedmiotową uchwałą nabór wniosków o przyznanie stypendium (dla uczniów/uczennic szkół zawodowych) prowadzony będzie w terminie: 

od 23 czerwca 2017 r. do 10 lipca 2017 r. 

Treść ogłoszenia znajduje się w zakładce Dokumenty do pobrania oraz Nabór.

Sposób wypełniania wniosków:

Wniosek o przyznanie stypendium należy wypełnić zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie przyznawania stypendiów w aplikacji informatycznej (tzw. generator wniosków) dostępnej na stronie internetowej:

www.edukacja.wrotapodkarpackie.pl, zakładka Stypendia unijne dla uczniów -> Szkolnictwo zawodowe-> start,
lub
www.podkarpackie.edu.pl -> Szkolnictwo zawodowe

Zasady przyznawania stypendiów

§ 4

 1. Ustala się następujące kryteria przyznawania stypendiów dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych:
  1. kryteria obowiązkowe:
   • pobieranie nauki w co najmniej 2 klasie ponadgimnazjalnej szkoły zawodowej,
   • złożenie wniosku
   • stałe zamieszkiwanie na terenie województwa podkarpackiego lub uczęszczanie do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie województwa podkarpackiego,
   • nieuzyskiwanie w roku szkolnym 2017/2018 innego stypendium na cele edukacyjne, finansowanego ze środków unijnych,
   • średnia ocen z wszystkich przedmiotów na poziomie nie niższym niż 4,30 obliczona w oparciu o świadectwo szkolne z poprzedniego roku nauki,
    z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrągleń,
   • średnia ocen z 3 wybranych przedmiotów zawodowych (w przypadku braku trzech przedmiotów zawodowych na świadectwie - z 2 przedmiotów zawodowych i 1 przedmiotu „ogólnego” powiązanego z zawodem realizowanego na poziomie rozszerzonym. W przypadku gdy na świadectwie znalazłby się tylko 1 przedmiot zawodowy – średnia ocen dotyczy: 1 przedmiotu zawodowego i dwóch przedmiotów „ogólnych” powiązanych z zawodem realizowanych na poziomie rozszerzonym) na poziomie nie niższym niż 5,00 obliczona w oparciu o świadectwo szkolne z poprzedniego roku nauki, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrągleń,
   • dochód w rodzinie ucznia przypadający na jednego członka rodziny, z roku kalendarzowego poprzedzającego rok szkolny, na który przyznawane będzie stypendium (tj. rok 2016), nieprzekraczający dwukrotności progu określonego w Ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 poz.1518 z późn. zm.), zwaną dalej Ustawą o świadczeniach rodzinnych (2 x 674 zł = 1348 zł), natomiast w sytuacji, gdy członkiem rodziny ucznia ubiegającego się o stypendium jest dziecko w wieku do ukończenia 16 roku życia, legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (definicja dziecka niepełnosprawnego zgodna z art. 3 pkt 9 Ustawy), dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie może przekraczać 1528 zł (2 x 764 zł). Dochód na jednego członka rodziny przekraczający odpowiednio kwoty 1348 zł i 1528 zł uniemożliwia otrzymanie stypendium.
    Zastrzega się, że w przypadku posiadania przez rodzinę ucznia gospodarstwa rolnego, dochód rodziny z tego tytułu ustalony zostanie na podstawie przeciętnej liczby hektarów przeliczeniowych znajdujących się w posiadaniu rodziny zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2015 r.,
   • opracowany Indywidualny Plan Rozwoju edukacyjnego, tj. zindywidualizowany program rozwoju edukacyjnego ucznia szczególnie uzdolnionego, opracowany do realizacji w roku szkolnym 2017/2018.
  2. kryteria dodatkowe:
   • szczególne osiągnięcia edukacyjne w zakresie przedmiotów zawodowych lub przedmiotów „ogólnych”, powiązanych z zawodem,
   • inne osiągnięcia edukacyjne w zakresie przedmiotów zawodowych lub przedmiotów „ogólnych”, powiązanych  z zawodem.
 2. Stypendium może otrzymać uczeń, który spełnia wszystkie kryteria zapisane w ust.1 pkt 1 oraz przynajmniej jedno z kryteriów zapisanych w ust.1 pkt 2.

 

facebook_page_plugin