Filmy o szkole

Wiarygodna szkoła

Współpraca:Anonimowa skrzynka na sygnały

Szukaj

WARUNKI PRZYJĘCIA
do klas pierwszych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
im. Jana Szczepanika w Krośnie na rok szkolny 2018/2019

 

O przyjęciu ucznia do szkoły decydować będzie suma punktów uzyskanych z egzaminów gimnazjalnych, punktów za oceny z czterech przedmiotów na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz punktów dodatkowych. Kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów.

 1. Punkty za wyniki egzaminu gimnazjalnego, to wynik z dzielenia sumy wyników procentowych z każdego zakresu egzaminu przez 5 (maksymalnie 100 pkt).
 2. Punkty za wyniki na świadectwie ukończenia gimnazjum przyznaje się za ocenę z języka polskiego, matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych:

1) dla liceum ogólnokształcącego o profilu prawniczo-administracyjnym, artystyczno-medialnym oraz językowo-biznesowym: z języka obcego, historii, wiedzy o społeczeństwie, geografii, informatyki,

2) dla liceum ogólnokształcącego o profilu promedycznym: z języka obcego, biologii, chemii, informatyki,

3) dla liceum ogólnokształcącego o profilu mundurowym: z języka obcego, fizyki, chemii, geografii, informatyki,

4) dla technikum we wszystkich zawodach oprócz technika przemysłu mody: z języka obcego, geografii, historii, wiedzy o społeczeństwie, informatyki,

5) dla technikum w zawodzie technik przemysłu mody: z języka obcego, geografii, historii, wiedzy o społeczeństwie, plastyki.

Uwaga: Przy obliczaniu punktów spośród podanych przedmiotów będą brane pod uwagę dwie najwyższe oceny.

 3. Oceny z przedmiotów wymienionych w punkcie 2 zostaną przeliczone na punkty (maksymalnie 72 pkt.) w sposób następujący:

  • celujący            - 18 pkt.
  • bardzo dobry     - 17 pkt.
  • dobry               - 14 pkt.
  • dostateczny       - 8 pkt.
  • dopuszczający    - 2 pkt.

4. Za inne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum kandydat może uzyskać łącznie, co najwyżej 18 pkt., w tym:

1) za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 7 pkt.,
2) za szczególne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum – maksymalnie 18 pkt., w tym:

2.1 za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 10 pkt.,
- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 pkt.,
- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 pkt.,

2.2 za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty:

- tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 10 pkt.,
- tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 pkt.,
- tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt.,

2.3 za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - 10 pkt.,
- dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 pkt.,
- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.,
- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt.,
- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 pkt.,
- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt.,

2.4 za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem lub turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty:

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 10 pkt.,
- dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 7 pkt.,
- dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 5 pkt.,
- tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt.,
- tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 3 pkt.,
- tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 pkt.,

2.5 za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 2.1- 2.4, artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

- międzynarodowym – 4 pkt.,
- krajowym – 3 pkt.,
- wojewódzkim – 2 pkt.,
- powiatowym – 1 pkt.

Wykaz konkursów, o których mowa powyżej zawiera Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 4/2017 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych w roku szkolnym 2016/2017, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum.

3. za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - 3 punkty.

5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych za kryteria podstawowe, przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

6. W przypadku uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym takiej samej liczby punktów, po uwzględnieniu preferencji określonej w punkcie 5 bierze się pod uwagę łącznie kryteria ustawowe o charakterze różnicującym:

1) wielodzietność rodziny kandydata - oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci (art. 20b ustawy o systemie oświaty),
2) niepełnosprawność kandydata,
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie - oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem,
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

7. Dla kandydatów, którzy zostali zwolnieni z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym - przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów,
c) dobrym - przyznaje się po 13 punktów,
d) dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty;

2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym - przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów,
c) dobrym - przyznaje się po 13 punktów,
d) dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty
- oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym - przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów,
c) dobrym - przyznaje się po 13 punktów,
d) dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty
- oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4

4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym - przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów,
c) dobrym - przyznaje się po 13 punktów,
d) dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty

facebook_page_plugin