W końcu lat 80., dzięki staraniom dyrektor Genowefy Michalskiej, a następnie dyrektora Bolesława Seredy, który został mianowany na to stanowisko 1 września 1983 roku, udało się rozwiązać problem budowy nowych warsztatów. W 1985 roku Kuratorium Oświaty i Wychowania w Krośnie zatwierdziło plan budowy nowego pawilonu, połączonego z warsztatami włókienniczymi. We wrześniu 1986 roku została podpisana umowa pomiędzy prace zakończono dopiero w listopadzie 1989 roku. Dzięki wielkiemu wysiłkowi kierownika warsztatów szkolnych, Zbigniewa Lągawy i dyrektora, Bolesława Seredy, prace przebiegały bardzo sprawnie. Budynek warsztatów odzieżowych został przekazany szkole we wrześniu 1989 roku, Po ukończeniu prac budowlanych przystąpiono do wyposażania nowych warsztatów odzieżowych w maszyny i urządzenia. Było to 70 maszyn, w większości przeniesionych ze starych warsztatów.

O ile w latach 80. podstawowym problemem warsztatów były trudności ze zdobyciem surowców do produkcji, zwłaszcza przędzy bawełnianej, o tyle od 1989 roku nastąpiła sytuacja odwrotna. Największym problemem było znalezienie zbytu dla tkanin produkowanych w warsztatach. Na koniec 1992 roku zadłużenie sięgało już 200 milionów złotych i ciągle rosło. Produkcja warsztatów systematycznie malała, co było spowodowane nie tylko słabym zainteresowaniem wyrobami, ale także zmniejszającą się liczbą uczniów. W styczniu 1997 roku, wobec rosnących problemów finansowych i produkcyjnych oraz niezdolności utrzymania się warsztatów jako odrębnej jednostki organizacyjnej, powstały dwa projekty.. Przyjęty został projekt drugi i w 1997 roku warsztaty szkolne zostały przekształcone w gospodarstwo pomocnicze Zespołu Szkół Zawodowych nr 1. Wiązało się to z przekształceniem części sal praktycznej nauki zawodu w sale lekcyjne przedmiotów zawodowych teoretycznych, zmniejszeniem powierzchni użytkowej tkalni na wydziale włókienniczym i zezłomowaniem części maszyn z wyposażenia warsztatów włókienniczych.

W latach 80. nastąpił widoczny spadek naboru na kierunek włókienniczy w technikum i w szkole zawodowej. Pierwszym symptomem zbliżającego się kryzysu było to, że w roku szkolnym 1979/80, po raz pierwszy od momentu powstania Technikum Włókienniczego, udało się utworzyć tylko jeden oddział klasy pierwszej, zamiast, jak zwykle, dwóch. Aby zwiększyć nabór do Technikum Włókienniczego, utworzono kierunek chemiczna obróbka włókna. Przyczyn problemów Technikum Włókienniczego, które było „okrętem flagowym” całego Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 i jego rozpoznawalną w Krośnie i w kraju wizytówką, należało szukać bowiem poza szkołą, w zmieniającej się rzeczywistości społeczno – ekonomicznej kraju. Od początku lat 80. absolwenci Technikum Włókienniczego mieli coraz większe trudności ze znalezieniem pracy, zwłaszcza w Krośnie, w ZPL „Krosnolen”.

Załamanie przemysłu lekkiego w Polsce po roku 1989 nastąpiło w wyniku transformacji gospodarczej, do której wiele firm tego sektora gospodarki nie było dobrze przygotowanych. Upadłość ZPL „Krosnolen” była w praktyce wyrokiem śmierci dla Technikum Włókienniczego oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej Włókienniczej, gdyż absolwenci tych szkół nie mogli na terenie Krosna znaleźć pracy zgodnej z wykształceniem. Absolwenci ostatniej klasy Technikum Włókienniczego zdali egzamin dojrzałości w roku 2000 i ta, wielce zasłużona dla Krosna i całego polskiego przemysłu lekkiego szkoła, uległa likwidacji. Był to jeden z najsmutniejszych dni w historii szkoły. Oznaczało to bowiem nie tylko likwidację całego kierunku kształcenia, ale także utratę przez szkołę jej ponadregionalnego charakteru. O ile bowiem w Technikum Włókienniczym znaczny odsetek uczniów stanowiła młodzież spoza regionu krośnieńskiego, o tyle w pozostałych klasach, wchodzących w skład zespołu szkół, młodzieży spoza terenów Podkarpacia nie było i nie ma.

Upadłość ZPL „Krosnolen” stanowiła spore zagrożenie dla funkcjonowania warsztatów szkolnych, pawilony warsztatów były bowiem zaopatrywane w ciepłą wodę i parę przez kotłownię tej firmy.

W 1990 roku utworzono Technikum Odzieżowe kształcące w zawodzie technik technolog odzieży lekkiej. Szkołę tę utworzono w miejsce likwidowanego stopniowo Liceum Zawodowego w zawodzie krawiec konfekcyjno - usługowy. Lata 90. XX wieku to okres, w którym uczennice Technikum Odzieżowego odnosiły szereg sukcesów w różnych konkursach i turniejach, w szczególności w Turnieju Młodych Mistrzów Techniki. Dowodziło to dobrego poziomu kształcenia w zakresie umiejętności zawodowych oraz przedmiotów kierunkowych, co potwierdzały wysokie lokaty na turniejach międzynarodowych.

W dniach 14 – 15 maja w naszej szkole (w budynku warsztatów) odbywał VI Ogólnopolski Półfinał Przeglądu Prac Dyplomowych Szkół Odzieżowych. Prezentowano prace wykonane w 16 szkołach odzieżowych z 6 województw Polski południowo – wschodniej. Zakończenie przeglądu miało miejsce się w auli Szkoły Muzycznej w Krośnie. Wśród zaproszonych gości byli kurator oświaty i władze województwa krośnieńskiego; zwieńczeniem imprezy był wielki pokaz mody przygotowany przez młodzież naszej szkoły pod kierunkiem Wiesławy Szwast i Grażyny Frydrych.

Szkoła zorganizowała też międzynarodowy konkurs dla szkół odzieżowych „Eurotech”, który odbył się w dniach 16 – 17 października 1998 roku Brały w nim udział zespoły z Polski, Węgier i Słowacji. Zarówno indywidualnie (Agata Hac), jak i drużynowo (Agata Hac, Urszula Wais, K. Woźniak), reprezentantki naszej szkoły zajęły wówczas 1 miejsce.

Inna forma prezentacji osiągnięć szkoły, o której warto wspomnieć, to wystawy najlepszych prac dyplomowych, organizowane corocznie, przez wiele lat. Wystawy te, przygotowywane przez liczne grono nauczycieli, obejmowały prace dyplomowe uczniów Technikum Odzieżowego i Technikum Włókienniczego. Prezentowano stroje, projektowane i szyte przez uczniów TO oraz tkaniny artystyczne i dekoracyjne, wykonywane przez absolwentów TW. Prace te pokazywane były poza szkołą w Krośnieńskim Domu Kultury, Muzeum Okręgowym w Krośnie, Jasielskim Domu Kultury oraz na wystawach związanych z Ogólnopolskim Konkursem Prac Dyplomowych Szkół Odzieżowych. Dużym powodzeniem cieszyły się zawsze pokazy mody, przygotowywane przez młodzież. Są one organizowane nadal dla absolwentów gimnazjów z okazji Dni Otwartych Szkoły. Jest to doskonała okazja do promocji szkoły.

W końcu lat 90. XX wieku nastąpił kryzys klas odzieżowych – nabór do Zasadniczej Szkoły Odzieżowej ustał z powodu braku chętnych, zaś w przypadku Technikum Odzieżowego liczba młodzieży, pragnącej podjąć w tym kierunku naukę, była coraz mniejsza. W efekcie liczba oddziałów Technikum Odzieżowego zmalała z dwóch – trzech równoległych do jednego, zaś od roku 2003 tworzona jest tylko połowa oddziału tego kierunku. W roku 2000 po raz ostatni dokonano naboru do Technikum Odzieżowego po Zasadniczej Szkole Zawodowej. Mimo tych trudności,„Szczepanik”, jako jedna z nielicznych szkół w Polsce, utrzymał kierunek odzieżowy w zakresie kształcenia zawodowego młodzieży.

Plany powołania w Krośnie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej wpłynęły w bardzo poważny sposób na życie szkoły. Władze miasta, pragnące w Krośnie utworzyć wyższą uczelnię, podjęły w 1999 roku decyzję o przekazaniu na rzecz PWSZ budynków Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Zespołu Szkół Zawodowych przy ulicy Kazimierza Wielkiego 6 (główny budynek z końca XIX wieku oraz dawny pawilon warsztatów). W pierwszej kolejności PWSZ przejął budynek SP nr 1, zaś w przypadku naszej szkoły nastąpiło to w 2001 roku. Równocześnie, w latach 2000 – 2002, przystąpiono do generalnego remontu i przebudowy pawilonu warsztatów włókienniczych. Urządzono sale lekcyjne, bibliotekę z czytelnią multimedialną oraz salę gimnastyczną. Prace adaptacyjne trwały do września 2002 roku W roku szkolnym 2001/2002 część zajęć odbywała się w starym budynku szkoły, część zaś w pomieszczeniach po warsztatach (wyremontowane sale oddano do użytku 5 października 2001 roku). W sierpniu 2002 roku nastąpiła ostateczna przeprowadzka do nowych pomieszczeń w dawnych warsztatach włókienniczych.

1 września 2002 roku, w miejsce zlikwidowanego Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. Jana Szczepanika, powołany został Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Jana Szczepanika. Zmiana nazwy wiązała się z reformą szkolnictwa i naborem do klas pierwszych liceów i techników uczniów, którzy ukończyli gimnazjum.

 Obecnie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie składa się z dwóch szkół: V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Szczepanika oraz Technikum nr 1 im. Jana Szczepanika.

           

facebook_page_plugin